VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky („Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás
ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach
www.alterita.sk.
Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov sú obsiahnuté v zásadách spracúvania osobných
údajov, ktoré nájdete na stránke o ochrane osobných údajov (ODKAZ).
Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité
prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti
Nás a Vás.
Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na
Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE
1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho
zabalenie;
1.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
1.5. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese www.alterita.sk, na ktorom bude
prebiehať nákup Tovaru;
1.6. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
1.7. My sme spoločnosť Alterita s.r.o., so sídlom Mlynská 1117/40, 95617 Solčany,  IČO 46 89 48 53, DIČ: 202 363 6868 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 33038/N (ďalej len ako „predávajúci“), e-mail alterita@alterita.sk,
telefónne číslo +421903056858, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci;
1.8. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
1.9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope;
1.10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie
zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv;
1.11. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
1.12. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom
E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE
2.1. Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu.
2.2. Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo.
Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.

3. UZATVORENIE ZMLUVY
3.1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
3.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných
prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte
za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované
Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím
prostriedkov komunikácie na diaľku.
3.3. K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky.
V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem,
tlačidlom „Pridať do košíka“);
b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe
doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci
používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej
cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;
c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä v rozsahu meno,
priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
d) V prípade Zmluvy, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, tiež
informáciu, ako dlho Vám budeme Tovar dodávať.
3.4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po
vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Objednávku
vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito
Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži
zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby “ budú všetky vyplnené
informácie odoslané priamo Nám.
3.5. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou
odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie
Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy
medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3.6. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy
Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej
strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte kusov Tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu vopred
poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý
nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy
v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu
ponuku potvrdíte.
3.7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä
v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste
dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme
bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe
oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte. V
prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej
Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá
obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.
3.8. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok na zaplatenie Celkovej ceny.
3.9. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj
v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených
údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu,
výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.
3.10. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné,
aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte,
bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.

4. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
4.1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
4.2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje
a v prípade zmeny ich aktualizovať.
4.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto
prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať.
V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
4.4. Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.
4.5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 1 rok
nevyužívate, či v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
4.6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu
hardvérového a softvérového vybavenia.

5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
5.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a v Zmluve. V prípade rozporu medzi
Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena
uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky
je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
5.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi
predpismi.
5.3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu
Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
a) Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia
Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 5 pracovných dní
b) Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Besteron, pričom
platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: www.besteron.sk. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 5 pracovných dní.
c) Spôsob platby dobierkou momentálne neponúkame.
d) Spôsob platby v hotovosti pri osobnom odbere momentálne neponúkame.
5.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu emailovú
adresu uvedenú v Objednávke. Faktúra bude tiež dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.
5.5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete.
V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných
prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

6. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA
PREDMETU KÚPY
6.1.Pri doručovaní zásielok spolupracujeme s viacerými dopravcami. To, ktorý dopravca doručí vašu objednávku, závisí od niekoľkých faktorov:

• Typ výrobku
• Objem vášho výrobku
• Miesto doručenia, na ktoré bude zásielka odoslaná.

Váš balík môže byť doručený dopravcom: GLS, DPD, SPS,
6.2. Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.
6.3. Tovar sme Vám povinní doručiť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy.
Pri plnení Zmluvy môžu nastať také skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na termín doručenia Vami
objednaného Tovaru. O zmene termínu doručenia a o novom predpokladanom termíne doručenia
objednaného Tovaru Vás budeme e-mailom bezodkladne informovať, pričom Vaše právo odstúpiť od
Zmluvy týmto nie je dotknuté. Súčasťou Nášho oznámenia o novom termíne doručenia Tovaru je aj
Naša žiadosť adresovaná Vám na vyjadrenie, či trváte na dodaní Vami objednaného Tovaru v novom
termíne. 
6.4. Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v
prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že
došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou
povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
6.5. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa
predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho
prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste
si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené
s opätovným doručením Tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou
prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar
doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar
neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho
podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme predmetné právo vykonať, je odstúpenie účinné v
deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu
vzniknutej škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku
na náhradu škody, ak vznikne.
6.6. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než
bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením
spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu
uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.
6.7. Nebezpečie škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar
neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo
náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale
z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného
zhoršenia Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou,
zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

7. PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY
7.1. Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady
7.1.1. Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
7.1.2. Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom Tovare nezodpovedáme za
vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu
nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
7.1.3. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia
Tovaru z Vašej strany.
7.1.4. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej
strany.
7.1.5. Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich
neuplatníte v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo
kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak Vaše práva zaniknú.
7.2. Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru podľa
čl. 6.7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:
a) má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také,
ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru
očakávať;
b) je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;
c) zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie
stanovené podľa vzorky;
d) je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;
e) spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;
f) nie je zaťažené právami tretích strán.
7.3. Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)
7.3.1. Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš
ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám
túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle +421903056858 alebo e-mailom na
alterita@alterita.sk. V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste
povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 7.4.1. nižšie. Na
neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na tovare, vrátane vady spočívajúcej v
neúplnosti tovaru, nebudeme prihliadať.
7.3.2. Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu
7.4.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do
uplynutia záručnej doby.
7.3.3. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením.
Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením,
mechanickým poškodením, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.
7.3.4. Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred
prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá
primeraná zľava z ceny tovaru.
7.4. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)
7.4.1.V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa
čl. 7.12, môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar
reklamovať) zaslaním e-mailu, či listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných
údajoch, prípadne osobne na Našej prevádzkarni. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový
formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 1 Podmienok.
7.4.2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru
a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe
vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v
bode 7.5.4. až 7.5.8., si uplatňujete.
7.4.3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom
preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
7.4.4. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu
s príslušnými dokladmi (podľa bodu 7.4.3). V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete
reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované
dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás vyžiadame doplnenie podanej
reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného
podania.
7.4.5. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 7.4.4. tohto článku bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 7.4.4. tohto článku, budeme
považovať Vaše podanie za neopodstatnené.
7.5. Vybavenie reklamácie
7.5.1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode
7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených
prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní
odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.
7.5.2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených
prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie
ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte
právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.
7.5.3. O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V
prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar alebo Tovar vymeníme za
nový tovar alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.
7.5.4. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne
odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.
7.5.5. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti
Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady
vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
7.5.6. Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to
nespôsobí závažné ťažkosti.
7.5.7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne
užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť.
Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.
7.5.8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.
7.5.9. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru,
vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru)
alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.
7.6. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl.
Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).
7.7. Ak si uplatníte reklamáciu Tovaru:
a. počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť len na základe
odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme
vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným
posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám
poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
b. po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu sme zamietli, v doklade o vybavení reklamácie
uvedieme, komu môžete zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak zašlete Tovar na odborné
posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace
účelne vynaložené náklady znášame My bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak
preukážete odborným posúdením Našu zodpovednosť za vadu Tovaru, môžete si reklamáciu
uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní
Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na
odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú
reklamáciu nemožno zamietnuť.
7.8. V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu
po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.
7.9. V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri
spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.
7.10. Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si
podmienky reklamácie Tovaru.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
8.1. K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku,
môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach
Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
8.2. V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti,
máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od
Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli
Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína
táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na
základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej
dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu
alebo listu na Naše adresy uvedené pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžete využiť aj
vzorový formulár poskytovaný z Našej strany, ktorý tvorí prílohu č. 2 Podmienok.
8.3. Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:
a) predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôžeme ovplyvniť
a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;
b) predaj alkoholických nápojov, ktorých Cena bola dohodnutá v čase uzatvorenia Zmluvy, pričom
ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich Cena závisí od pohybu cien na trhu,
ktoré nemôžeme ovplyvniť;
c) predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre
Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
d) predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní
neoddeliteľne zmiešaný s iným;
e) predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak došlo k porušeniu pôvodného obalu;
g) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale;
h) poskytovanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim
predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme
Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.
8.4. Lehota na odstúpenie podľa čl. 8.2 Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu
odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.
8.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na
účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude
vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť nám. Tovar nám prosím
vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
8.6. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 8.2 Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia
Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom
nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme
osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na
prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Vy máte naopak nárok na to, aby sme Vám vrátili Cenu za
dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania Tovaru, ktorý sme pre
dodanie Tovaru ponúkali.
8.7. Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním
inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v
takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14
dní.
8.8. My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak
výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné
zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci,
alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme
schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás
o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za
Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar
Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo
sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne
ďalšie poplatky.
8.9. Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa,
keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.

9. PODÁVANIE PODNETOV A SŤAŽNOSTÍ
9.1. Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na:
alterita@alterita.sk.
9.2. O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.
9.3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170.
9.4. Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete
podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU SO SPOTREBITEĽMI
10.1. Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: alterita@alterita.sk,
ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa
domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu
neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
10.2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich
zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR ODKAZ.
10.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
10.4. Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej
na webovej stránke ODKAZ.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová
adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu emailovú
adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
11.2. Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť
tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú
uzavreté po účinnosti tejto zmeny. O zmene Vás však budeme informovať iba v prípade, že máte
vytvorený Užívateľský účet (aby ste túto informáciu mali v prípade, že budete objednávať nový Tovar,
zmena však nezakladá právo výpovede, keďže nemáme uzatvorenú Zmluvu, ktorú by bolo možné
vypovedať), alebo Vám na základe Zmluvy máme dodávať Tovar pravidelne a opakovane. Informácie o
zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od
Vás do 14 dní od zaslanie informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné
a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu
dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, činí 2
mesiace.
11.3. V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia,
prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú
v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav
trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
11.4. Prílohou Podmienok je vzorový formulár pre reklamáciu a vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.
11.5. Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás, ale nie je Vám prístupná. Vždy
však tieto Podmienky a potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom a budete
teda mať vždy prístup k Zmluve aj bez Našej súčinnosti. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a
Podmienky uložiť.
11.6. Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane
spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.7. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.7.2023.

Dokumenty na stiahnutie:
Všeobecné obchodné podmienky (PDF)
Formulár na odstúpenie od zmluvy (DOC).
Reklamačný formulár (DOC).